ประเทศไทยมีเต่าทะเลชนิดต่างๆ แพร่กระจายอยู่ทั่วไปตามบริเวณชายฝั่งทะเล และเกาะต่างๆ ของอ่าวไทย รวมทั้งทะเลอันดามัน แต่ในปัจจุบันนี้ปริมาณเต่าทะเลองประเทศไทยลดจำนวนลงไปมากมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ในอนาคต เนื่องจากสาเหตุสำคัญหลายประการ คือ แหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลถูกทำลาย หรือถูกรบกวนโดยกิจกรรมองมนุษย์ รวมถึงสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม, การใช้ประโยชน์จากเต่าทะเลทั้งการบริโภคเนื้อเต่า ไข่เต่า และการทำผลิตภัณฑ์ของซากเต่าชนิดต่างๆ การทำประมงและมีเต่าทะเลติดอวนหรือเครื่องมือประมงชนิดต่าง ตาย โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จึงเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยมิให้เต่าทะเลของไทยสูญพันธุ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านการนำมาใช้ประโยชน์และการสงวนรักษา ทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งในแต่ละเรื่องก็มีปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาช่วง 30 ปี ประสบกับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่รุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การเพิ่มจำนวนประชากรการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว การเร่งรัดพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมมาใช้ในการผลิต ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม จนกลายเป็นข้อจำกัดของการพัฒนาในระยะต่อไป ดังปรากฏเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์อยู่ทุกวัน นับวันจะร่อยหรอหมดสิ้นไปและอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ รวมทั้งยังมีปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์อีกด้วย สำหรับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างยิ่ง คือ ความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการใช้กันอย่างเกินขอบเขตและการใช้อย่างไม่เหมาะสมจนสภาพทางธรรมชาติไม่สามารถรองรับหรือปรับตัวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้

กิจกรรม “นักสืบชายหาด” เป็นโครงการสืบเนื่องจากกิจกรรมนักสืบสายน้ำ ที่ริเริ่มโดย “มูลนิธิโลกสีเขียว” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) มีแนวคิดหารูปแบบการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเป็นตัวบ่งชี้เน้นการเรียนรู้เชิงสืบค้นทั้งจากข้อมูลและในพื้นที่จริง โดยการสำรวจธรรมชาติรอบตัว อย่างง่าย ๆ สนุกสนาน แต่ใช้ได้จริง สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาจิตสำนึกให้เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก พัฒนาความรู้ และศึกษาความเป็นไปในชายหาดท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง ที่นำไปสู่การดูแลชายหาดได้อย่างยั่งยืน

โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนอ่าวบางสะพาน ซึ่งโครงการนำร่องของกรมประมง เป็นโครงการแรกที่ใช้วิธีการจัดการประมง โดยการประกาศเขตห้ามใช้เครื่องมือประมงที่มีอานุภาพสูงในการจับสัตว์น้ำและทำลายพันธุ์สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ